·        Πολιτική

“Ε δή τι τέλος στ τν πρακτν δι' ατ βουλόμεθα, τλλα δ δι τοτο, κα μ
πάντα δι' τερον αρούμεθα (πρόεισι γρ οτω γ' ες πειρον, στ' εναι κενν κα ματαίαν τν ρεξιν), δλον ς τοτ' ν εη τγαθν κα τ ριστον. ρ' ον κα πρς τν βίον γνσις ατο μεγάλην χει οπήν, κα καθάπερ τοξόται σκοπν χοντες μλλον ν τυγχάνοιμεν το δέοντος; ε δ' οτω, πειρατέον τύπ γε περιλαβεν ατ τί ποτ' στ κα τίνος τν πιστημν δυνάμεων. δόξειε δ' ν τς κυριωτάτης κα μάλιστα ρχιτεκτονικς. τοιαύτη δ' πολιτικ φαίνεται” (Hθικ. Νικομ.1094a18-28).

·         Political art

“If, then, there is some end of the things we do, which we desire for its own sake (everything else being desired for the sake of this), and if we do not choose everything for the sake of something else (for at that rate the process would go on to infinity, so that our desire would be empty and vain), clearly this must be the good and the chief good. Will not the knowledge of it, then, have a great influence on life? Shall we not, like archers who have a mark to aim at, be more likely to hit upon what we should? If so, we must try, in outline at least, to determine what it is, and of which of the sciences or capacities it is the object. It would seem to belong to the most authoritative art and that which is most truly the master art. And politics appears to be of this nature;” (Transl. by W. D. Ross, revised by J. O. Urmson in the Works of Aristotle, edited by Jonathan Barnes,1984)


“ τ γρ τς πολιτικς τέλος ριστον τίθεμεν, ατη δ πλείστην πιμέλειαν ποιεται το ποιούς τινας κα γαθος τος πολίτας ποισαι κα πρακτικος τν καλν” (Hθικ. Νικομ.1099b29-32)

«the end of politics is the best of ends; and the main concern of politics is to engender a certain character in the citizens and to make them good and disposed to perform noble actions» (Aristotle,Nicomachean Ethics.1099b29-32)