ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Οι Περιλήψεις και Ανακοινώσεις μπορούν να υποβληθούν ως εξής:

(α) Σε ηλεκτρονική μορφή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ως προσαρτημένα αρχεία (attached documents) σε Word και σε pdf, σε γράμματα (fonts) Arial και για τα ελληνικά πολυτονικά κείμενα να χρησιμοποιηθούν Unicode πολυτονικές γραμματοσειρές. Οι Περιλήψεις και Ανακοινώσεις να αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: secretariat@iagp.gr
(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να υποβάλλεται ένα δακτυλογραφημένο κείμενο σε διπλό διάστιχο και να στέλνεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του  Συνεδρίου:

Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας
Η φιλοσοφία του Αριστοτέλouς
5ος όροφος, Γρ. 501-02
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΛΤΑ- Πανεπιστημιούπολης
15703 Ζωγράφου-Αθήνα

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να μη δεχθεί Ανακοινώσεις σύμφωνα με κριτήρια ποιοτικά. Μόνο φιλοσοφικού χαρακτήρα Ανακοινώσεις θα ληφθούν υπόψη, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

Διαδικασία υποβολής, παρουσίασης και δημοσίευσης των Ανακοινώσεων

  1. Υποβολή Περίληψης (έκταση 500 λέξεις). Για τους Invited Speakers η Περίληψη μπορεί να είναι εκτενέστερη. H περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
  2. Η έκταση της Ανακοίνωσης που θα διαβασθεί στο Συνέδριο πρέπει να είναι αντίστοιχη με τον παρεχόμενο χρόνο παρουσίασης, και να διαβάζεται με μέτρια ταχύτητα για να γίνεται κατανοητή. Έτσι κάθε Σύνεδρος-ομιλητής πρέπει να έχει έτοιμη  μια τέτοια Ανακοίνωση για τον εαυτό του και για το Συνέδριο. H Ανακοίνωση υποβάλλεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
  3. Η τελική μορφή της Ανακοίνωσης που θα υποβληθεί για Review και δημοσίευση μπορεί να έχει έκταση 5000-6000 λέξεις μαζί με τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία. Η τελική μορφή της Ανακοίνωσης μπορεί να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ή και κατόπιν, και πάντως μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2016.
  4. Η υποβολή του κειμένου πρέπει να περιλαμβάνει ευκρινή ένδειξη της θεματικής περιοχής (βλέπε τις θεματικές κατηγορίες Ι, II, IV και περιοχές Nο 01-31) για την οποία προορίζεται η Ανακοίνωση. 
  5. Για τον τρόπο υποβολής βλέπε τα σχετικά δελτία (Τemplate for Abstract και Template for Abstract and paper).
  6. Το Συνέδριο έχει την απαραίτητη τεχνολογία για να μπορούν οι Σύνεδροι να παρουσιάσουν την Ανακοίνωσή τους τεχνολογικά (PowerPoint presentation. Please bring your presentation on a flash drive)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΕΣ

Την 31η Μαίου 2016 λήγει η προθεσμία για την υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής, Περιλήψεων και των προτάσεων για Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Roundtables), και των Φοιτητικών Συνεδριών (Student Sessions). Προτάσεις που θα ληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, μπορεί να γίνουν δεκτές, εάν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος χώρος. 

Οι Ανακοινώσεις που θα διαβασθούν στο Συνέδριο πρέπει να έχουν σταλεί στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την 30/5/2016.

Oι Ανακοινώσεις και οι Συνεδρίες για Στρογγυλές Τράπεζες (Round-tables) καθώς και οι Προτάσεις για ανάρτηση θέσεων και προτάσεων σε «πανώ» (Poster Sessions) να σταλούν στη διεύθυνση της Oργανωτικής Επιτροπής .

E-mail: secretariat@iagp.gr

Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας
Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη
5ος όροφος, Γρ. 501-02
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΛΤΑ- Πανεπιστημιούπολης
15703 Ζωγράφος-Αθήνα