Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Round Tables)

Σύνεδροι ή Σύλλογοι που επιθυμούν να οργανώσουν Στρογγυλό Τραπέζι στο πλαίσιο του Συνεδρίου πρέπει να γνωρίζουν ότι στο εν λόγω Τραπέζι πρέπει να περιλαμβάνονται ομιλητές από δύο τουλάχιστον χώρες και τα μετέχοντα στο Τραπέζι πρόσωπα να είναι τουλάχιστον πέντε (5) και να έχουν εγγραφεί στο Συνέδριο.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι  να λάβουν μέρος στο Συνέδριο πρέπει να υποβάλουν την Τemplate Participation Form No 1 και την Τemplate Form Round Table.